Leveringsvoorwaarden

Voor onze overeenkomsten gelden verder de volgende voorwaarden:

 • Uitsluiting algemene voorwaarden opdrachtgever

Eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing

 • Bijkomende kosten en lasten
  Bij de opdracht zijn niet inbegrepen eventuele extra kosten, belastingen of heffingen. Als zich dergelijke kosten voordoen, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.
 • Beperking aansprakelijkheid 
  Als er onverhoopt op enig moment direct of indirect schade ontstaat die aan ons toe te rekenen valt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de uitkering van onze aansprakelijkheidsverzekering, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid onzerzijds. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is Linfi niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens als sprake is van een gebrek dat redelijkerwijs niet bij oplevering had kunnen worden ontdekt
 • Het werk geldt als opgeleverd wanneer de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt.
 • Indien Linfi aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen acht dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt is het werk voor risico van de opdrachtgever. Door Linfi erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in.
 • Meer- of minderwerk
  • Er is sprake van meer- of minder werk bij wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering of ingeval van afwijkingen van berekende hoeveelheden.
  • Eventueel meer- of minderwerk wordt schriftelijk of per e-mail door ons vastgelegd en geldt pas na schriftelijk of per e-mail gegeven akkoord van de opdrachtgever.
  • In principe wordt meer- of minderwerk gefactureerd bij de slotdeclaratie, tenzij bij de vastlegging ervan anders door ons is aangegeven en door de opdrachtgever geaccordeerd.
  • Meerwerk wordt berekend
  • Linfi heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd wanneer door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer – en minder werk niet van Linfi kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
 • Verandering/intrekking van de opdracht
  Verandering of intrekking van de opdracht is alleen mogelijk met wederzijds goedvinden. Als de opdracht ingetrokken wordt, zullen de tot dan toe gemaakte kosten in rekening gebracht worden. (Na rato van arbeid en materialen).
 • Eigendomsvoorbehoud
  De door ons te leveren goederen blijven ons eigendom tot de slotfactuur is voldaan.
 • Faillissement, surseance of beslag
  Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten last van hem door een derde enig onrechtmatig beslag wordt gelegd, is Linfi gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
 • Toepasselijk recht en forumkeuze
  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met (de uitvoering) van deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de Afdeling civiel recht van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.